MHDMI - Mestská hromadná doprava Michalovce

DZS - M.K. Trans, s.r.o

Prijmeme vodičov autubusu

Ponúkame viac než len prácu, ponúkame cestu k úspechu!

Požiadavky :

 • Vodičský preukaz skupiny D

 • Zodpovedný prístup

 • Záujem o bezpečnosť

Hľadáme zodpovedných vodičov!

Pridajte sa k nám v DZS - M.K Trans, s.r.o. a staňte sa dôležitou súčasťou nášho tímu! Bezpečnosť a spokojnosť našich cestujúcich sú naším hlavným cieľom, a preto hľadáme kolegov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a majú záujem o poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Kontaktujte nás a staňte sa súčasťou nášho tímu ešte dnes!

Čo vám ponúkame:

 • Dynamické pracovné prostredie

 • Profesionálny rast

 • Atraktívne benefity

 • Atraktívne platové ohodnotenie

Kontakt.:

+421 915 394 077

e-mail:

mhd@dzsmktrans.sk

Linka 1

Vrbovec – YAZAKI – sídl. VÝCHOD – IDEA – Jednota – Výšková budova – Žel. stanica -Továrenská ul.- Priemyselná ul. – Močarany

Linka 2

Žel. stanica – Vajanského – Jednota – hotel Družba – Obchodná akadémia – Vrbovec

Linka 3

AD / sídl. VÝCHOD – Kpt. Nálepku – sídl. JUH – Továrenská – Zemplínske strojárne

Linka 4

Linka 4Žel. stanica – Štefániková – OC Zemplín – Hotel Družba – III.ZŠ – Psych. nem. – Cintorín B. hora-Jednota – Štefánikova /Žel. stanica

Linka 5

Cintorín Biela hora – Stráňany Lipová – IBV – Sídl. SNP – Jednota – sídl. JUH- Okružná – Žel. stanica

Linka 6

Cintorín Biela hora – Stráňany – Psych. nemocnica – Hotel Družba – Idea- Sídlisko Juh – Nemocnica – Továrenská ul. – Žel. stanica

Linka 7

Ul. SNP – Stráňany, Lipová – IBV – Sídlisko SNP – Hotel Družba – Sídl. Východ – YAZAKI / Sídl. JUH - Žel. stanica – I.ZŠ

Linka 8

Žel. stanica – Sídl. Juh – Tesco – Idea – Hotel Družba – Stráňany – Psych. nem. – Sídl. SNP – Jednota – Masarykova – Žel. stanica

Linka 9

Topoľany – Jednota – Hotel Družba – sídl. Východ – Obchodná akadémia/ Sídl. Juh – Žel. stanica

Linka 10

Žel. stanica – Vajanského – OC Zemplín – sídl. SNP – Stráňany – hotel DRUŽBA – TESCO – sídl. JUH – Žel. stanica

Linka 11

Stráňany – Sídl. SNP – Jednota – Štefániková- Okružná – Sídl. Juh – 3. ZŠ- Hotel Družba – Stráňany

Linka 111

Žel. stanica – Okružná – Sídl. Juh – Výšková budova – Hotel Družba – kríž. na Okružnej – YAZAKI

Cenový výmer MHD platný od 1.7.2016

schválený Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach.

1. Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov

Čipová karta /  Hotovosť

0,40 € / 0,50 €

2. Deti od začatia povinnej školskej dochádzky do 15 rokov

0,17 € / 0,20 €

3. Príjemcovia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a im na roveň postavených dôchodkov (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov), ďalej žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa z. č. 29/1984 Zb. o sústave základných škôl v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, taktiež žiaci a študenti, ktorí študujú v zahraničí a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike

0,17€ / 0,20 €

4. Batožiny o rozmeroch väčších ako 20 x 30 x 50 cm, alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 5 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov a batožiny menších rozmerov , ktoré presahujú 25 kg

0,17 € / 0,20 €

5. Pes

0,17 € / 0,20 €

6. Súprava lyží , sánky

0,17 € / 0,20 €

7. Detské kočíky ( s výnimkou kočíkov pre deti , ktoré sú držiteľmi preukazov ZŤP a ZŤP-S )

0,17 € / 0,20 €

8. Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S

0,03 € / 0,05 €

9. Držitelia diamantovej plakety Prof. MUDr. Jánskeho s trvalým pobytom v meste Michalovce

0,03 € / 0,05 €

10. Sprievodcovia alebo pes doprevádzajúci držiteľa preukazu ZŤP S

0,03 € / 0,05 €

11. Dôchodcovia nad 70 rokov s trvalým pobytom v Michalovciach

0,03 € / 0,05 €

12. Prestupný lístok do 30 min (len z čipovej karty) 0,01 € -

B) Preprava zdarma

1. Deti do začatia povinnej školskej dochádzky v sprievode osoby staršej ako 10 rokov

2. Invalidné vozíky a detské kočíky s držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP-S

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

shallow focus photography of books
shallow focus photography of books

DZS - M.K Trans, s.r.o

Čipové karty

Informácie o používaní čipovej karty

Čo je to bezkontaktná čipová karta

Čipová karta je najmodernejší spôsob bezhotovostnej platby za cestovné. Slúži ako nosič informácie o jej držiteľovi a ako platobná “elektronická peňaženka”.

Terminál komunikuje s kartou do vzdialenosti 10 cm pri rýchlosti komunikácie do 0,2 sek. so svetelnou a zvukovou signalizáciou úspešnosti alebo neúspešnosti prenosu. Jej základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja. Zápis údajov na kartu sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov t.j. ako skryté. Preto je karta vybavená iba fotografiou majiteľa (pre osobné karty) a sériovým číslom karty.

Výhody používania čipovej karty

 • bezhotovostná platba za cestovné lístky

 • zrýchlenie vybavenia cestujúceho cestovným lístkom

 • zrýchlenie dopravy

 • vložený vklad nie je časovo obmedzený

 • používanie karty ihneď po jej vybavení

 • pri strate karty možnosť jej zablokovania a tým zabránenie jej zneužitiu. Prevod peňažného zostatku zo starej karty na novú

Kde je možné zakúpiť čipovú kartu

 • v dopravnej kancelárii MHD na Staničnej 3, Michalovce /vchod z parkoviska železničnej stanice/

 • Kde je možné realizovať peňažný vklad na kartu

 • u vodičov v každom vozidle MHD Michalovce

 • v dopravnej kancelárii MHD na Staničnej 3, Michalovce /vchod z parkoviska železničnej stanice/

Doklady potrebné k vybaveniu čipovej karty

 • vyplnená a podpísaná žiadanka (platí pre všetkých)

 • cestovné bez zľavy: preukaz totožnosti

 • zľavnené cestovné: preukaz totožnosti a doklad oprávňujúci cestovať na zľavu

- deti rodný list

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov žiadanka potvrdená školou alebo potvrdenie o návšteve školy

- dôchodcovia do 70 rokov výmer resp. potvrdenie Slovenskej pošty o poberaní dôchodku, nad 70 rokov iba preukaz totožnosti

- držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S preukaz ŤZP, ŤZP-S

 • fotografia 3 x 2,5 cm

 • 5 € na zakúpenie karty

 • minimálny vklad 3 €

Pokyny

 • Poskytovanie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje nebudú prevádzkovateľom zverejňované, budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa.

Dôsledkom odmietnutia poskytnutia osobných údajov je strata nároku na zriadenie čipovej karty, ale nie nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene základného cestovného lístka.

 • čipová karta je neprenosná.

 • kto sa preukáže neplatným cestovným lístkom alebo neplatnou čipovou kartou, zaplatí stanovené základné cestovné plus úhradu

 • každý, kto podpísal žiadanku podpísal, v plnej miere ručí za správnosť údajov na žiadanke a zodpovedá za prípadné škody dopravcovi

 • žiak a študent dňom ukončenia štúdia stráca nárok na poskytnutie zľavy

 • každý je povinný nahlásiť zmenu v osobných údajoch v lehote do 30 dní od ich

 • vzniku