Cenový výmer MHD platný od 1.7.2016

 schválený Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach.


1. Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov

Čipová karta  Hotovosť

0,40 €               0,50 €

2. Deti od začatia povinnej školskej dochádzky do 15 rokov

0,17 €               0,20 €

3. Príjemcovia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a im na roveň postavených dôchodkov (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov), ďalej žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa z. č. 29/1984 Zb. o sústave základných škôl v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, taktiež žiaci a študenti, ktorí študujú v zahraničí a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike

0,17€                0,20 €

4. Batožiny o rozmeroch väčších ako 20 x 30 x 50 cm, alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 5 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov a batožiny menších rozmerov , ktoré presahujú 25 kg

0,17 €               0,20 €

5. Pes   

0,17 €               0,20 €

6. Súprava lyží , sánky

0,17 €               0,20 €             

7. Detské kočíky ( s výnimkou kočíkov pre deti , ktoré sú držiteľmi preukazov ZŤP a ZŤP-S )

0,17 €               0,20 €

8. Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S

0,03 €               0,05 €

9. Držitelia diamantovej plakety Prof. MUDr. Jánskeho s trvalým pobytom v meste Michalovce

0,03 €               0,05 €

10. Sprievodcovia alebo pes doprevádzajúci držiteľa preukazu ZŤP S

0,03 €               0,05 €

11. Dôchodcovia nad 70 rokov s trvalým pobytom v Michalovciach

0,03 €               0,05 €

12. Prestupný lístok do 30 min (len z čipovej karty)  0,01 €               -

                                          

 B) Preprava zdarma

 

1. Deti do začatia povinnej školskej dochádzky v sprievode osoby staršej ako 10 rokov

2. Invalidné vozíky a detské kočíky s držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP-S

  

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.