Informácie o používaní čipovej karty

 

Čo je to bezkontaktná čipová karta

 Čipová karta je najmodernejší spôsob bezhotovostnej platby za cestovné. Slúži ako nosič informácie o jej držiteľovi a ako platobná “elektronická peňaženka”.

Terminál komunikuje s kartou do vzdialenosti 10 cm pri rýchlosti komunikácie do 0,2 sek. so svetelnou a zvukovou signalizáciou úspešnosti alebo neúspešnosti prenosu. Jej základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja. Zápis údajov na kartu sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov t.j. ako skryté. Preto je karta vybavená iba fotografiou majiteľa (pre osobné karty) a sériovým číslom karty.

 

Výhody používania čipovej karty

 • bezhotovostná platba za cestovné lístky
 • zrýchlenie vybavenia cestujúceho cestovným lístkom
 • zrýchlenie dopravy
 • vložený vklad nie je časovo obmedzený
 • používanie karty ihneď po jej vybavení
 • pri strate karty možnosť jej zablokovania a tým zabránenie jej zneužitiu. Prevod peňažného zostatku zo starej karty na novú


Kde je možné zakúpiť čipovú kartu

 • v dopravnej kancelárii MHD na Družstevnej 22, Humenné (bývalá budova elektrární pri OC TESCO)

Kde je možné realizovať peňažný vklad na kartu

 • u vodičov v každom vozidle MHD Humenné
 • v dopravnej kancelárii MHD na Družstevnej 22, Humenné (bývalá budova elektrární pri OC TESCO)


Doklady potrebné k vybaveniu čipovej karty

 • vyplnená a podpísaná žiadanka (platí pre všetkých)
 • cestovné bez zľavy: preukaz totožnosti
 • zľavnené cestovné: preukaz totožnosti a doklad oprávňujúci cestovať na zľavu

- deti rodný list

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov žiadanka potvrdená školou alebo potvrdenie o návšteve školy

- dôchodcovia do 70 rokov výmer resp. potvrdenie Slovenskej pošty o poberaní dôchodku, nad 70 rokov iba preukaz totožnosti

- držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S preukaz ŤZP, ŤZP-S

 • fotografia 3 x 2,5 cm
 • 4 € na zakúpenie karty
 • minimálny vklad 3 €

Pokyny

 • Poskytovanie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje nebudú prevádzkovateľom zverejňované, budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa.

Dôsledkom odmietnutia poskytnutia osobných údajov je strata nároku na zriadenie čipovej karty, ale nie nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene základného cestovného lístka.


 • čipová karta je neprenosná.
 • kto sa preukáže neplatným cestovným lístkom alebo neplatnou čipovou kartou, zaplatí stanovené základné cestovné plus úhradu
 • každý, kto podpísal žiadanku podpísal, v plnej miere ručí za správnosť údajov na žiadanke a zodpovedá za prípadné škody dopravcovi
 • žiak a študent dňom ukončenia štúdia stráca nárok na poskytnutie zľavy
 • každý je povinný nahlásiť zmenu v osobných údajoch v lehote do 30 dní od ich vzniku

 

STIAHNI ZIADOSŤ O VYDANIE KARTY